Žoržs Siksna Latvia

Biography

Žoržs Siksna is a Latvian pop singer. [latvian] Žoržs Siksna (dzimis 1957. gada 13. j?nij? Augstkalnes pagast?) ir latviešu m?zi?is un vok?lais pedagogs. M?c?jies Annas Brigaderes skol? T?rvet? un Dobeles m?zikas skol?. Str?d?jis Klaip?das te?tr?. Laik? no 1978. l?dz 1989. gadam bijis Latvijas TV un radio kora estr?des or?estra solists. K?uva slavens 1970. gados, kad uzst?j?s kop? ar Viktoru Lap?enoku, Margaritu Vilc?ni.

Popular Songs

Discography