Zielone Żabki Poland

Biography

Zielone ?abki – zespó? graj?cy ska/punk pochodz?cy z Jawora, powsta?y w 1987 roku. Tworzyli go "Smalec", Tomasz Gala "Galik", Marek Miedzi?ski "Mister" i Wojciech Miedzi?ski "Viciu". Na pocz?tku zespó? nazywa? si? "Nieelektryczna Grupa Muzyczna". Nieelektryczna Grupa Muzyczna by?a grup?, daj?c? akustyczne koncerty na rynku w Jarocinie 1987 r. w sk?adzie Smalec – bas akustyczny, Brambor oraz Mister na gitarach akustycznych, jednak gdy Brambor odszed? z zespo?u, nazwa zosta?a zmieniona na Zielone ?abki.

Popular Songs

Discography